Tuyển dụng- Nhân viên Nhân Lực HR tiếng Việt Nam – Philippines Jobs – Vietnamese Speaker Free

Thuong Chau
nhân lực HR
Philippines Jobs – Vietnamese Speaker Free

Vị trí: Nhân viên Nhân Lực HR tiếng Việt Nam

Số lượng: 06

 1. Quyền lợi chung:
 • Làm 8h / 1 ngày
 • Nghỉ 8 ngày / 1 tháng
 • 3 tháng về nước 1 lần
 1. Yêu cầu chung:
 • Nam/nữ từ 21-31
 • Trung Anh giao tiếp căn bản
 • Có kinh nghiệm liên quan
 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên
 1. Các vị trí cần bổ sung như sau:
 • HR tuyển dụng 
 • HR làm thủ tục nhận chức/từ chức
 • HR bảo quan sân bay
 • HR quan hệ nhân viên (ER)
 • HR chấm công
 • HR Visa

Gửi hồ sơ/Apply to:

Digital Marketing Vietnam Limited Company – Công ty đào tạo và việc làm chuyên ngành Digital Marketing Miễn Phí

Web: www.vieclamquocte.net

Tel/Zalo: 0919944900

Email: hr@vieclamquocte.net or vieclamquocte88@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/philippines24h/

Group: https://www.facebook.com/groups/466816704163732/

Add: No.01, 22B Boulevard Street, Go Dau District, Tay Ninh City, Vietnam

Info: We’re located in the south of Vietnam – expert about online marketing plan in Cambodia and Philippines including all services: Recruiting for gaming, Training online marketing, Running Facebook Ads/Google Ads/SEO/Content/Seeding forum and Banking cards for lease.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Position: Thailand Marketing at Philippines - [Philippines Jobs - Thailand Speaker Free]

Position: Thailand Marketing at Philippines บรษทเกมออนไลนจดตงในมากาตและปาไซ มใบอนญาตในการกอตงบรษท  บรษทกอตงขนในป 2013 และมพนกงานมากกวา 2,000 คน บรษทตงอยในเขตปา ไซเปนเขตธรกจทางการเงนในเมองมะนลา และยงมอาคารสานกงานระดบหาดาวในเขตมา กาติบรษทมใบอนญาตในการท าธรกจอยางถกกฎหมายทออกโดยรฐบาลฟลปปนส และ บรษทสามารถท าวซาท างานทถกกฎหมายใหแกพนกงานทกคนได  และเนองจากบรษทมอตราการเตบโตอยางรวดเรว บรษทจงมความประสงคทจะรบ สมครบคลากรเพมเตมเพอมารวมงานกบเรา  *** […]
nhân viên marketing tiếng thái