Position: Thailand Marketing at Philippines – [Philippines Jobs – Thailand Speaker Free]

Thuong Chau
marketing tiếng thái
[Philippines Jobs – Thailand Speaker Free]

Position: Thailand Marketing at Philippines

บรษทเกมออนไลนจดตงในมากาตและปาไซ มใบอนญาตในการกอตงบรษท 

บรษทกอตงขนในป 2013 และมพนกงานมากกวา 2,000 คน บรษทตงอยในเขตปา ไซเปนเขตธรกจทางการเงนในเมองมะนลา และยงมอาคารสานกงานระดบหาดาวในเขตมา กาติบรษทมใบอนญาตในการท าธรกจอยางถกกฎหมายทออกโดยรฐบาลฟลปปนส และ บรษทสามารถท าวซาท างานทถกกฎหมายใหแกพนกงานทกคนได 

และเนองจากบรษทมอตราการเตบโตอยางรวดเรว บรษทจงมความประสงคทจะรบ สมครบคลากรเพมเตมเพอมารวมงานกบเรา 

*** ต าแหนง***: การตลาด 

***เงินเดือน***: 900 USD

***จัดลำดับความสำคัญ***: คนไทยหรือคนเวียดนามที่สามารถพูดไทยได้

***หนาททตองรบผดชอบ***: 

1.สามารถท างานเปนทม ทาตามเปาหมายของทมใหส าเรจลลวงและบรรลเปาหมายของทม 

2.ใชชองทางทหลากหลายเพอหาลกคาทมประสทธภาพในการเลน 

***ขอก าห ดงาน***: 

1.มสขภาพทด ไมมโรคตดตอ อาย 21 – 30 ป 

2.หากมวฒปรญญาตร จ ากดอายไมเกน 35 ป (ทงนขนอยกบดลยพนจในเวลานน) 

3.สามารถใชคอมพวเตอรไดอยางคลองแคลว มความอดทน มความกระตอรอรน และ อธยาศยด 

เวลาท างาน : 9 ชวโมงตอวน (รวมหนงชวโมงในเวลาพกงาน) มวนหยด 5 วนตอเดอน 

เวลาท างาน : 15.00 – 00.00 (สามารถเปลยนไดในอนาคต ขนอยกบหวหนาทมของแตละ บคคล) 

สวสดการสาหรบพนกงาน (เมอผานการทดลองงาน) : 

1.ในวนเกดจะไดรบของขวญเปนเงนจ านวน 2,500 เปโซ 

2.มวนหยด 5 วน ตอเดอน, ใหวนหยดพเศษ 6 วน 

3.ในกรณทไมตองการพกหองพกของบรษท มเงนสนบสนนการเชาหองพกของตวเอง 15,000 เปโซ 

4.คาตวเครองบนในการมาครงแรก สามารถเบกคนไดหลงจากท างานครบ 90 วน โดยท จ ากดวงเงนไมเกน 3,000 RMB 

5.ท างานครบ 1 ป บรษทมเงนสนบสนนคาตวเครองบนใหสงสดเปนจ านวนเงน 6,000 RMB 

6.บรษทมเงนชวยเหลอคาพยาบาลรายป 10,000 เปโซ 

7.ฝายการตลาดจะมโบนสพเศษตางหาก โบนสประจาป และกจกรรมจบรางวลของขวญ ประจ าป 

8.พนกงานมสทธลางานไดสงสด 7 วน สาหรบงานมงคลสมรสของตวเอง และบรษทมเงน ขวญถงสาหรบการแตงงานให 10,000 RMB 

9.บรษทมอาหารใหบรการ 3 มอและมทพกใหฟร โดย1หองจะเขาพกรวมกน 4 คน 

10.หอพกเปนคอนโด มสระวายน า ฟตเนส ภายในหองพกมตเยน เครองซกผา และโซน ท าอาหาร และมแมบานท าความสะอาดใหทกสปดาห 

11.มรถรบสงระหวางคอนโดและบรษทฟร 

12.เงนเดอนจะออกทกๆวนท15ของเดอน 

13.บรษทจะเปลยนใบอนญาตท างานชวคราวเปนใบอนญาตท างาน 9G ใหแกพนกงานทก คนทผานการทดลองงาน หมายเหต : RMB คอสกลเงนประเทศจน อตราแลกเปลยนขนอยกบชวงเวลานนๆ 

ผลการท างานทคาดหวง : 

1.ในชวงระยะเวลาทดลองงาน 3 เดอน เดอนแรกตองหาลกคาขนตาใหได 6 คน ในเดอนท สองตองหาลกคาขนตาใหได 8 คน และในเดอนทสามตองหาลกคาขนตาใหได 10 คน ถาท า ตามเปาหมายไดจะไดรบเงนโบนสเปนจ านวนเงน 2,000 RMB 

2.หลกการนบลกคาจะนบจากลกคาทมการสมครสมาชกและเปดไอดขนตาเปนจ านวนเงน 100 บาท 

3.เงนเดอนสาหรบการทดลองงานทจะไดรบ คอ 48,000 เปโซ รวมกบคาโบนส 16,000 เปโซ 

4.เมอผานการทดลองงานแลวจะไดรบ เงนเดอน + โบนส + คาคอมมชชน 

5 .หลกของการจายคาคอมมชชน โดยคาคอมมชชนจะนบจากจ านวนยอดของลกคาทเลน เสย 

แจงใหทราบ : บรษทจะเปนผรบผดชอบคาใชจายในการดาเนนงานกบดานตรวจคนเขาเมองของ ฟลปปนส์ในสวนของตวเครองบนจะตองสารองจายดวยตวเองกอน หลงจากท างานครบ 90 วน ถงจะสามารถเบกคนได 

ในสวนของวซา 9G วซาท างานระยะยาว บรษทจะออกใหหลงจากผานการทดลอง งานแลว 

แจงใหทราบเกยวกบเงนประกน 

เดอนท 1 เดอนท 2 เดอนท 3 เดอนท 4 เดอนท 5 เดอนท 6 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

โดยบรษทจะหกเงนประกนจากเงนเดอนจ านวน 12,000 เปโซ ระยะเวลา 6 เดอน 

เปนจ านวนเงนทงหมด 72,000 เปโซ เพอเปนเงนประกน 

เมอท างานครบ 1 ป บรษทจะคนเงนประกนใหทงหมด 

ใช้กับ /Apply to:

Digital Marketing Vietnam Limited Company – ฟรีการฝึกอบรมการตลาดดิจิตอลและ บริษัท จัดหางาน – Công ty đào tạo và việc làm chuyên ngành Digital Marketing Miễn Phí

Web: www.vieclamquocte.net

Telegram/Zalo: +84919944900

Email: hr@vieclamquocte.net or vieclamquocte88@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/philippines24h/

Group: https://www.facebook.com/groups/466816704163732/

Add: No.01, 22B Boulevard Street, Go Dau District, Tay Ninh City, Vietnam

Info: We’re located in the south of Vietnam – expert about online marketing plan in Cambodia and Philippines including all services: Recruiting for gaming, Training online marketing, Running Facebook Ads/Google Ads/SEO/Content/Seeding forum and Banking cards for lease.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *