Position: Thailand Marketing at Philippines – [Philippines Jobs – Thailand Speaker Free]

Thuong Chau

Position: Thailand Marketing at Philippines บรษทเกมออนไลนจดตงในมากาตและปาไซ มใบอนญาตในการกอตงบรษท  บรษทกอตงขนในป 2013 และมพนกงานมากกวา 2,000 คน บรษทตงอยในเขตปา ไซเปนเขตธรกจทางการเงนในเมองมะนลา และยงมอาคารสานกงานระดบหาดาวในเขตมา กาติบรษทมใบอนญาตในการท าธรกจอยางถกกฎหมายทออกโดยรฐบาลฟลปปนส และ บรษทสามารถท าวซาท างานทถกกฎหมายใหแกพนกงานทกคนได  และเนองจากบรษทมอตราการเตบโตอยางรวดเรว บรษทจงมความประสงคทจะรบ สมครบคลากรเพมเตมเพอมารวมงานกบเรา  *** […]

+84919944900
icons8-exercise-96 chat-active-icon